Eerste ouderarena een groot succes!

Afgelopen donderdag 2 november vond de eerste ouderarena plaats. Er waren in totaal 7 ouders aanwezig. De bijeenkomst geleid door Ilse van Ballegooij, ouder en voorzitter van de MR. Het team van De Tuimelaar en de aanwezige ouders kijken terug op een prettige bijeenkomst. Van te voren vonden sommige ouders het best spannend, van wat wordt er precies van me verwacht? Er stond gelukkig al snel een geanimeerd gesprek tussen de ouders. De ouders spraken over de thema’s sociale veiligheid en vertrouwen in de school. 

 

Sociale veiligheid
Ouders verstaan onder sociale veiligheid: dat een kind zich veilig voelt, dat het zich thuis voelt. Ouders gaven aan niet altijd precies te weten wat er op school werd gedaan aan pesten. Eén ouder heeft van haar kind gehoord dat er aandacht voor is in de klas; dit geeft haar veel vertrouwen. De aanwezig ouders waren van mening dat het in de basis wel goed zit met de veiligheid, hun kinderen gaan met plezier naar school, maar dat de school meer kan laten zien wat zij doet om pesten te voorkomen. De aanwezige ouders geven ook aan dat ze het belangrijk vinden dat de leerkracht pestgedrag opmerkt en daar direct met de ouders over in contact treedt. Zowel met de ouders van de pester, als de  gepeste. Tevens gaven zij aan dat er ook een belangrijke taak is voor de ouders zelf. Het is belangrijk op één lijn te zitten met de school en ook korte lijnen te hebben met de leerkracht. Niet direct conclusies trekken, maar ook zorgen dat je de andere kant van het verhaal hoort. Pesten is iets dat overal plaatsvindt en we moeten onze kinderen leren hoe ze daar mee om moeten gaan.

Vertrouwen in de school
Daarnaast is er gesproken over het vertrouwen in de school. De aanwezige ouders hebben in de basis vertrouwen in de school. Ze voelen zich gehoord en vinden dat er tijd voor hen wordt gemaakt. Tevens hebben ze het gevoel dat ze serieus genomen worden. Ze hebben nooit het gevoel dat er geen ruimte is voor hun verhaal. Hun kinderen gaan met plezier naar school en dat is voor hen het belangrijkste. Hoewel de aanwezige ouders, die al langer op De Tuimelaar rondlopen, het niet helemaal kunnen benoemen, geven ze aan dat er met de komst van de nieuwe directeur voelbaar dingen zijn veranderd: ‘ik kan het niet helemaal benoemen, maar je voelt dat er een andere wind waait.’ De communicatie is duidelijker en open, het is laagdrempelig en er wordt meer met de tijd meegegaan.

Hoe verder?
Er zijn ook verbeterpunten genoemd:

  • de communicatie is al enorm verbeterd, met de nieuwe website en klasbord, maar het is belangrijk daar oog voor te houden. Het is fijn dat een en ander gedigitaliseerd wordt;
  • organiseer deze ouderarena meermaals per jaar; het is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen;
  • Overweeg een Facebookpagina op te zetten voor PR-doeleinden;
  • Bij het uitgaan van de school ontstaat bij de kleuters een onoverzichtelijke situatie; dit voelt niet veilig;

Na afloop hebben we direct gekeken welke zaken we op korte termijn kunnen oppakken. De kleuterleerkrachten gaan met elkaar in gesprek om een vorm te kiezen waarbij de kinderen in de klas kunnen worden opgehaald. Hierover worden de ouders binnenkort geïnformeerd. De leerkrachten staan positief tegenover een Facebookpagina voor PR-doeleinden, hierover zal tijdens de volgende MR-vergadering een besluit genomen worden. Ook zullen we actiever gaan communiceren over wat we doen om het pesten te voorkomen. Dit gaan we onder andere doen door de presentatie van onze nieuwe pestprotocol en het actief te communiceren via klasbord. Tevens zullen we dit schooljaar nog drie ouderarena’s organiseren.