Durf te dromen

Op onze school durven we te dromen! Een droom is iets waar je naar kunt streven. Om dromen waar te maken hebben we lef, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig.  Op De Tuimelaar willen we leerlingen en teamleden blijvend motiveren en stimuleren. Om te willen veranderen en te willen leren om de droom te realiseren. Met ons onderwijs willen we leerlingen prikkelen, tot nadenken aanzetten en helpen om samen de volgende stap te zetten.

‘Geloof dat je het kan & je bent al halverwege’

Durf te dromen

Op onze school durven we te dromen! Een droom is iets waar je naar kunt streven. Om dromen waar te maken hebben we lef, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig.  Op De Tuimelaar willen we leerlingen en teamleden blijvend motiveren en stimuleren. Om te willen veranderen en te willen leren om de droom te realiseren. Met ons onderwijs willen we leerlingen prikkelen, tot nadenken aanzetten en helpen om samen de volgende stap te zetten.

‘Geloof dat je het kan & je bent al halverwege’

Het rekenrek

De naam van de Tuimelaar is ooit gekozen omdat onze school zich in de vissenbuurt bevindt, maar we hadden geen mooiere naam kunnen kiezen. Want een Tuimelaar is ook een oud rekenrek, uit 1935 ontwikkelt door C. Kuiper, oud schoolhoofd en inspecteur. Het rekenrek is te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum. Lees hier meer over dit bijzondere rekenrek, een rekenrek dat eigenlijk weer helemaal van nu is!

Onze visie

Als team zijn wij samen verantwoordelijk om met leerlingen en ouders zorg te dragen voor een veilige, positieve en uitdagende leeromgeving waarin we elkaars talenten kennen en inzetten.

In onze communicatie zijn we open,  we durven ons kwetsbaar op te stellen en zijn geïnteresseerd in elkaar.  Kinderen, ouders en het team voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd.

Daarom:

Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Ik houd mij aan afspraken.  Hierdoor laat ik zien dat ik mij verantwoordelijk voel.

Praat ik niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect en geef ik vertrouwen.  Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen en om jezelf te mogen zijn, ik durf mij kwetsbaar op te stellen. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen.

Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:

 1. Wat is goed voor de kinderen?
 2. Wat is goed voor de organisatie?
 3. Wat is goed voor mij?

Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team.

Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen. Ik ben betrokken en  toon empathie. Een ander voelt zich door mij gewaardeerd en gerespecteerd. Ik wil begrijpen om begrepen te worden (dialoog),  mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben.  Ik benader de ander positief en spreek mijn waardering (complimenten) uit.

Voel ik mij verantwoordelijk voor alle leerlingen en voor het totale leerproces op De Tuimelaar.  Hierdoor laat ik zien dat ik wil samenwerken en geïnteresseerd ben in leerlingen, collega’s en schoolontwikkeling en rekening houd met het belang van de ouders.

Houd ik rekening met de kernkwaliteiten (talenten) van de ander en van mijzelf en benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen. Ik durf mijzelf kwetsbaar op te stellen door hulp te vragen en te geven.

Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels, waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”

Inrichting van het onderwijs

Op De Tuimelaar:

 • Wordt in alle groepen door alle kinderen gericht gewerkt aan het vergroten van de woordenschat zodat kinderen een basis hebben om goede resultaten te boeken.
 • Gaan op de peuterspeelzaal de doelgroepkinderen vier dagdelen per week naar school en zijn er twee (leer? hulp? werk? voor buitenstaanders niet duidelijk)krachten die les geven aan de peuters in deze groep.
 • Zijn er in groep 1 en 2 vier dagdelen per week twee (?)krachten, waardoor extra aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen gegeven kan worden.
 • Worden er moderne onderwijsmethodes gebruikt, waardoor ieder kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen mogelijkheden en kinderen leren de wereld om hen heen te onderzoeken.
 • Zijn er relatief kleine groepen zodat individuele begeleiding zoveel mogelijk in de klas plaatsvindt.
 • Hebben we een goed leerlingvolgsysteem.
 • Maken moderne computers en digiborden deel uit van het onderwijsprogramma.
 • Wordt er gewerkt met een continurooster waardoor alle kinderen tussen de middag gratis op school kunnen blijven.
 • Bestaat er ruime aandacht voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en de sociale ontwikkeling van de kinderen.
 • Is er aandacht voor het aanbrengen van kennis maar ook voor de ontwikkeling tot prettige persoonlijkheden.
 • Is de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs gericht op de specifieke talenten van kinderen.
 • Houdt Maatschappelijk Werk wekelijks een spreekuur.
 • Zijn ouders betrokken bij de school en hebben inbreng.
 • Is er door het project Beter Presteren ruime aandacht voor kunst en cultuur en voor het bereiken van optimale prestaties voor taal en rekenen.
 • Houden we iedere drie jaar een ouder en -leerlingtevredenheidsonderzoek en informeren we ouders over de resultaten.
 • Zijn er activiteiten zoals “Sporten na Schooltijd” in de schoolsportvereniging Meeuwenplaat. Computeren, ouder -cursussen en activiteiten in samenwerking met verenigingen.
 • Vindt teamontwikkeling plaats door de methodiek LeerKRACHT. Onderdeel hiervan is de stem van de leerling. Leerlingen zijn een belangrijke partner bij het verbeteren van ons onderwijs.

Vind hier alle jaarplannen en jaarverslagen.

Jaarverslag 2016/2017 Jaarverslag 2015/2016
Jaarplan 2018/2019 Jaarplan 2017/2018

Stichting LeerKRACHT
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met leerKRACHT. Samen met stichting LeerKRACHT werken we samen aan een nog betere school.

Stichting leerKRACHT helpt ons om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. We hebben de ambitie om als team intensief samen te werken om het onderwijs op De Tuimelaar naar eigen inzicht te verbeteren door gezamenlijke doelen te stellen, opgeknipt in overzichtelijke leerkrachtacties. Zo kunnen we snel bijstellen en voelen we ons samen verantwoordelijk. De basis van de aanpak wordt gevormd door de vier leerKRACHT-instrumenten: Bordsessie (staand vergaderen), het gezamenlijk voorbereiden van lessen, bij elkaar op lesbezoek en het geven van Feedback aan elkaar en de Stem van de Leerling. Samen vormen ze de methodiek van leerKRACHT. Het totale programma duurt twee jaar en we worden als school begeleid door Rianne de Kiwiet. Juf Nancy is onze interne LeerKRACHTcoach.

In- en uitchecken
Een van de eerste gezamenlijke doelen waaraan we gewerkt hebben met
elkaar: kinderen voelen zich veilig en durven zich te uiten. In alle klassen werken we nu met het in- en uitchecken. Kijk hier naar een filmpje van hoe dat er uit ziet.
https://stichting-leerkracht.nl/

Kwaliteit

Onderwijsinspectie

In april 2012 heeft de onderwijsinspectie De Tuimelaar bezocht en ontvingen wij een ‘donkergroene kaart’.

De inspectie is verplicht om scholen voor primair onderwijs ten minste éénmaal per vier jaar te bezoeken. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs op De Tuimelaar in orde is.

Ook op de website van de onderwijsinspectie staat vermeld dat De Tuimelaar een basisarrangement heeft. Het complete rapport is tevens in te zien.

 

IEP eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Basisscholen kunnen voor het eerst zelf kiezen welke eindtoets ze gaan gebruiken. OBS De Tuimelaar neemt met ingang van schooljaar 2015-2016 de IEP eindtoets af. Deze toets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen waar basisscholen voor kunnen kiezen.

Hoe ziet de IEP Eindtoets eruit?
De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen van groep acht dezelfde toets maken; er wordt vooraf niet geselecteerd op niveau. De vragen van de eindtoets sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling. Hierdoor ervaren de leerlingen de toets als leuker, maar het helpt vooral bij de vraag waaróm ze bepaalde vaardigheden moeten leren. Onderscheidend is ook dat de leerlingen in de boekjes mogen schrijven. Hierdoor wordt de toets overzichtelijker en kunnen de leerlingen zich volledig concentreren op de toets. De toets bestaat zowel uit meerkeuzevragen als uit open vragen. De toets is korter dan de Cito toets.

Meer informatie

 

Oudertevredenheid

Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze school!

Onlangs ontvingen alle ouders/verzorgers van onze leerlingen een Oudertevredenheidspeiling. In de tevredenheidspeiling vragen wij de ouders/verzorgers van onze leerlingen naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de school. De resultaten hiervan analyseren we en gebruiken we om onszelf en ons onderwijs te verbeteren. Ook vergelijken wij de resultaten met die van andere scholen.

Het laatste oudertevredenheidsonderzoek is van 2014/2015, klik hier voor een samenvatting van deze rapportage.

Leerlingtevredenheid

Naast wat ouders van de school vinden is het voor ons ook erg belangrijk wat de leerlingen van de school vinden. Elk jaar vragen wij daarom alle leerlingen een (digitale) enquête in te vullen. De resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling bespreken we met het team en in de MR. De verbeterpunten nemen wij zo nodig op in het jaarplan. Daarnaast bespreken we deze resultaten en andere zaken met leerlingen in de Leerlingarena, Dit jaar werd het leerlingtevredenheidsonderzoek door een ander onderzoeksbureau afgenomen, waardoor het minder goed vergelijkbaar was met het vorige schooljaar. Afgelopen schooljaar kregen wij van onze kinderen een dikke 7,5 en voor sociale veiligheid zelfs een 8.1. Onze kinderen komen graag naar school en er wordt relatief weinig gepest. Niet alle kinderen voelen zich in hun groep even prettig, dat is dus een aandachtspunt. In de leerlingarena gaan we in gesprek met onze leerlingen over het waarom achter de cijfers. 

Voor de resultaten van het laatste leerlingtevredenheidsonderzoek, klik dan hier 

 

Personeelstevredenheid

De school is een veilige, plezierige, stimulerende en inspirerende omgeving voor onze leerlingen, de ouders en het team.

Daarom vragen wij niet alleen de ouders en leerlingen naar hun mening, maar natuurlijk ook het team. In schooljaar 2016-2017 ontving het hele team een (digitale) enquête.

 

Uitstroom

Lekker fit!

De Tuimelaar is een Lekker Fit! school. Dit betekent dat onze leerlingen 3 keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs krijgen. Deze lessen worden voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door onze vakleerkracht Geoffrey van IJperen. De groepen 5 en 6 volgen twee keer per week een Lekker Fit! gymles en krijgen daarnaast om de week (in de even weken) zwemles in Zwembad Hoogvliet.De kleuters krijgen naast gym van de groepsleerkracht ook nog 2 keer gym van een Lekker Fit! vakleerkracht.

Met het programma Lekker Fit! raken onze leerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De thema`s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken komen allemaal voorbij. Gedragsverandering vormt de rode draad door het gehele lesprogramma.

Voor ons hele Lekker Fit! programma, klik dan hier

Meer informatie leest u op www.rotterdamlekkerfit.nl

Gymkleding
De kinderen dragen tijdens de gymles i.v.m. hygiëne andere kleding dan in de klas. Denk hierbij aan luchtige en makkelijk zittende kleding. Wij adviseren het dragen van gym- of sportschoenen, maar dit is niet verplicht. Aan de ouders wordt gevraagd om de gymkleding in een aparte tas mee te geven.

Water
Water is de meest gezonde dorstlesser. De kinderen mogen waterdrinken tijdens de gymlessen. Ouders wordt gevraagd  dit in een fles /bidon/beker met een dop mee te geven. In de gymzaal staat een krat waar de kinderen het water in kunnen zetten.

Tussendoortjes
In de ochtendpauze wordt er alléén groente of fruit gegeten. Wij geven de kinderen een vast groente- en fruitmoment op school omdat – uw kinderen zo op een leuke manier samen kennismaken met verschillende groente en fruit soorten. – dit kinderen aanmoedigt hun smaak te ontwikkelen. – dit helpt uw kinderen in te laten zien waarom gezonde voeding belangrijk is, nu en later als ze groot zijn. – kinderen die regelmatig en gezond eten, zich beter kunnen concentreren en daardoor beter leren in de klas.  – Als een kind een keer geen fruit heeft, vragen we andere kinderen te delen. Heeft een kind regelmatig geen fruit, dan gaat de groepsleerkracht in gesprek met de ouders/verzorgers
Traktaties

Lunchen / Overblijven
Wij zijn een Lekker Fit! school en stellen het dan ook op prijs als u een gezonde lunch mee geeft aan uw kind(-eren). Onder een gezonde lunch verstaan wij: boterhammen en groente/fruit. U hoeft uw kind geen drinken mee te geven, maar het mag wel. Op onze school stimuleren wij het drinken van kraanwater. Het is een gezond alternatief voor zoete drankjes.

Traktaties
Bij verjaardagen zien wij het liefst gezond.
Op onze school mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké!  Wij vragen u om de traktatie klein te houden. Hoe iets gepresenteerd wordt, is voor veel kinderen nog leuker dan de traktatie zelf. In de klas wordt 1 stuk traktatie gegeten, als een traktatie groter is wordt de rest meegegeven.

Snoep op school
Meebrengen en nuttigen van snoep door kinderen is niet toegestaan. Heeft een kind snoep bij zich dan wordt het opgeborgen in de schooltas, weggegooid of mee terug naar huis gegeven. Wij maken één uitzondering: als een kind jarig is en trakteert.

Leerlingenzorg

Op obs De Tuimelaar proberen we een sfeer te scheppen waarin een kind zich veilig voelt en waar het gemotiveerd wordt om te leren. De school draagt zorg voor een vroegtijdige signalering van problemen bij leerlingen op het gebied van: de motorische ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Hoe eerder problemen worden onderkend en aangepakt, des te groter de kans is op het verhelpen van deze problemen. Wij kijken daarom goed naar onze leerlingen en ons handelen. De leerkrachten registreren toetsgegevens en analyseren en bespreken deze met de interne begeleider van de school. Samen gaan we op zoek naar stimulerende en belemmerende factoren bij onze leerlingen. Indien nodig passen wij ons onderwijs en ons handelen aan, aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling(en).

Elke leerkracht registreert zorgvuldig. Hiertoe hebben wij duidelijke afspraken gemaakt in ons evaluatiesysteem, waarin individuele handelingsplannen en groepsplannen terug te vinden zijn. Elke leerling heeft een leerlingdossier (op verzoek in te zien door ouders/verzorgers). Minimaal twee keer per jaar is er een groepsoverleg, waarin wij het onderwijs aan de groep en de individuele leerling bespreken. Indien nodig werken wij samen met een zorgteam bestaande uit interne en externe specialisten.

Wet Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam.

Meer informatie is te vinden op de website www.pporotterdam.nl

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot extra prestaties te komen. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp kan dan bestaan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

Bij een aanmelding neemt de directeur in overleg met intern begeleiders een (voorlopige) beslissing over de plaatsbaarheid van de leerling. Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, baseert de directeur haar beslissing op het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)* van de school. Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden, zodat school kan kijken of ze aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als de school tot de conclusie komt dat zij niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen dan moet de school, in samenwerking met ouders, een andere plek vinden voor het kind waar wel ze de juiste zorg en onderwijs kunnen bieden. We handelen daarmee als school volgens de voorgeschreven procedures van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van de school: www.perspectiefopschool.nl

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van De Tuimelaar.

Ouders

We stellen de aanwezigheid, betrokkenheid en inzet van ouders zeer op prijs. We willen dat ouders zich welkom voelen en wij staan open voor hun vragen, meningen en opvattingen. Wij zijn trots op het enthousiasme en de hulp van vele ouders bij schoolactiviteiten. De school kent een zeer actieve en betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. We gaan regelmatig met elkaar in gesprek over onderwijsinhoudelijke zaken. Ze houden ons scherp en alert.

 

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door personeel en ouders. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. De medezeggenschapsraad spreekt zowel namens ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur en schooldirectie doet. Het doel is dat de leden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school en hebben op specifieke punten advies- dan wel instemmingsrecht. De directie zorgt voor een goede informatievoorziening zodat de MR over de juiste informatie beschikt om advies of instemming te kunnen geven.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden in de nieuwsbrief en op de website aangekondigd. Zodra de concept-notulen in de MR zijn vastgesteld worden de notulen op de website geplaatst

Link naar notulen

MR-jaarverslag

 

De MR bestaat uit de volgende ouders:

Ilse van Ballegooij (Voorzitter)
Vitalina Vrutaal

 

De MR bestaat uit de volgende leerkrachten:

Angela Slob (Secretaris)
Ranu Jaglal

E-mailadres Medezeggenschapsraad:

mr@bsdetuimelaar.nl

 

Vergaderdata MR schooljaar 2017-2018:

Dit zijn de vergaderdata voor 2017-2018, de vergaderingen
vinden plaats van 19.00-21.00 uur

26/09/2017

14/11/2017
16/01/2018
13/02/2018
29/05/2018
26/06/2018

De Ouderraad

De ouderraad is een groep actieve ouders, die samen met onze medewerker ouderbetrokkenheid Hülya,  zorgt voor het regelen van leuke activiteiten tijdens de verschillende feesten en activiteiten voor de kinderen van obs De Tuimelaar. De ouderraad zorgt er ook voor dat de school steeds weer leuk versierd wordt. De ouderraad komt eens per zes weken bijeen om de activiteiten voor te bereiden. Daarnaast komen zij met voorstellen omtrent de schoolfotograaf en het schoolreisje. We zijn natuurlijk ontzettend blij met deze actieve ouders, want samen zorgen we ervoor dat obs De Tuimelaar een hele fijne plek is om te zijn.


De leden van de ouderraad zijn:

Nathalie Herwij
Bianca Achthoven
Petya Karagyoz
Vitalina Vrutaal
Nuka Cristina
Ayaan Hassan
Ayaan Hussien
Faiza Kamli
Mandy Louise Bal
Reinate Groenewold

E-mailadres Ouderraad:

ouderraad@bsdetuimelaar.nl

Klik hier voor het regelement van de ouderraad

 

De ouderbijdrage

Hoewel het onderwijs in Nederland gratis is, vragen we u toch om op vrijwillige basis het schoolfonds van 45 euro per jaar te betalen. Hier van is 20 euro voor het schoolreisje en 25 euro voor activiteiten zoals onder andere het Sinterklaasfeest, het voorleesontbijt, de meester- en juffendag.

Kinderen voor wie geen schoolfonds betaald wordt, kunnen helaas niet mee met de schoolreis. Voor deze kinderen zullen we op de dag van de schoolreis op school een alternatieve activiteit organiseren. We hopen dan ook van harte, dat het gaat lukken om voor alle kinderen het schoolfonds te betalen.

Het schoolfondsbedrag van 45 euro kan overgemaakt worden naar rekeningnummer:

NL28 RABO 012.18.48.914 ten name van de ouderraad van obs de Tuimelaar.

Graag de naam van het kind vermelden bij de overschrijving.

Op school kan contant betaald worden. Als er niet in één keer betaald kan worden, kan er een betalingsregeling afgesproken worden. Deze afspraak maken we wel graag al aan het begin van het schooljaar.

Leerplicht en Verzuim

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar en is landelijk wettelijk geregeld. De intentie van de wet is de verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen en niet bij de school. U heeft namelijk wettelijk de plicht ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. Daarnaast heeft het kind het recht onderwijs te ontvangen dat wordt aangeboden.

Van deze leerplicht kunt u alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden ontheffing krijgen. De directie mag alleen voor die gewichtige omstandigheden verlof verlenen met een maximum van 10 dagen per schooljaar. Wij gaan zorgvuldig met onze taak om en handelen volgens de intentie van de wet. Twijfelt u of uw verzoek strookt met de leerplichtwet, informeer dan bij de directie. Een goed gesprek voorkomt een hoop narigheid. Op het verlofaanvraagformulier staan de spelregels en voorbeelden.

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Wilt u extra verlof aanvragen, neemt u dan contact op met Sanne Vreugdenhil, directeur van obs De Tuimelaar. Zij zal, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing nemen bij aanvragen tot en met tien dagen extra verlof. Indien u elf dagen (of meer) extra verlof wilt aanvragen, dan zal de directeur uw aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorsturen. De leerplichtambtenaar heeft in dit geval beslissingsbevoegdheid.

Wij zijn verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. De leerplichtambtenaar maakt van ongeoorloofd verzuim proces verbaal op, wat kan leiden tot een aanzienlijke boete. Onze ervaring is dat de afdeling leerplicht van de gemeente streng toeziet op de naleving van de wet.

Verzuim melden

Ziek:
Telefonisch melden bij de conciërge voor 08.30 uur via het telefoonnummer 010-4165392

Dokter of tandarts:
Liever na schooltijd! Als het echt niet anders kan (specialistische begeleiding) z.s.m. mondeling melden bij de  leerkracht of per briefje, telefoon of e-mail.

Verlof aanvragen (één dag of aantal dagen)?
Schriftelijk aanvragen (formulier verlofaanvraag te verkrijgen bij de directie of medewerker ouderbetrokkenheid of te downloaden op onze website:
Downloads

 

Meer informatie valt te lezen in het verzuimprotocol van onze school.

Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ kunt u hier lezen.

Verlofformulier 10 schooldagen of minder downloaden:

Klik hier

Verlofformulier meer dan 10 schooldagen:

Klik hier

Stichting BOOR

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam

De Tuimelaar is een school van Stichting BOOR. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Alle kinderen zijn welkom bij BOOR. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben.

Wilt u meer weten over stichting BOOR? Klik dan hier

Samenwerkingspartners & instanties

Het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, worden wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. 

Om het bovenstaande mogelijk te maken werken de basisscholen in Hoogvliet samen met het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Iedere school heeft een schoolcontactpersoon die scholen ondersteunt het onderwijs voor uw kind, bij bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen te ondersteunen, door leerkrachtgedrag te versterken of kinderen kortdurende ambulante begeleiding te bieden. Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken.

De schoolcontactpersoon (SCP) die aan onze school verbonden is vanuit PPO:

Samira Karrat
T: 06-20509118
E: s.karrat@pporotterdam.nl
I: http://www.pporotterdam.nl 

Centrum voor jeugd en gezin: Schoolarts & Schoolverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag over bijvoorbeeld voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

Nilgün Tümer
T: 010 – 4444609
E: n.tumer@cjgrijnmond.nl
I
: https://www.rotterdam.nl/locaties/cjg-hoogvliet/

Schoolmaatschappelijk werk

Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat er aan de hand is, maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont dan u van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo’n geval graag weten waar uw kind mee zit en hem of haar helpen hiermee om te gaan. De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden, waardoor de school kan signaleren hoe het met een kind gaat.

Op De Tuimelaar werkt Diana van Ruiven als schoolmaatschappelijkwerker (SMW) vanuit Enver. Diana is iedere dinsdag op school aanwezig. De directie of internbegeleider kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen bij Diana.

Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen?

Diana kan met u meedenken, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat. Daarnaast kan zij kortdurende hulp (5 gesprekken) inzetten voor u of uw zoon/dochter om helder te krijgen wat er aan de hand is.

Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. De gesprekken vinden op school plaats. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u bij helpen. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten en de intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met bepaalde omstandigheden.

Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele voorbeelden:

 • Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk.
 • Uw kind is druk, snel afgeleid en heeft daardoor problemen in de klas
 • Uw kind zit niet lekker in z’n vel.
 • Er zijn problemen in de thuissituatie.
 • Uw kind heeft last van de gevolgen van een scheiding.
 • Uw kind heeft te maken met rouw en verlieservaring.
 • U voelt zich onzeker in de opvoeding en wilt daar graag eens met iemand over praten.

Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via de intern begeleider van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen.

Diana van Ruiven
Aanwezig op dinsdagen van 8.30 tot 14.00 uur
E: dianavanruiven@enver.nl
W: www.enver.nl

Kinderoefentherapie op Obs De Tuimelaar

Bij alle kinderen op school wordt er door de leerkrachten een motorische intake afgenomen. Wanneer een kind verschillende motorische vaardigheden nog onvoldoende beheerst of wanneer er een hulpvraag is vanuit de klas, wordt het kind aangemeld bij de kinderoefentherapeut.
De kinderoefentherapie wordt gegeven door een therapeut van
iMotoriek, en wordt gegeven onder schooltijd. Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Denk hierbij aan het evenwicht, de grove en fijne motoriek en het schrijven. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor krijgt u kind eerst een toestemmingsformulier mee naar huis. Na het geven van deze toestemming kan er een verwijzing bij de huisarts worden aangevraagd. Indien deze binnen is, zal de kinderoefentherapeut contact met u opnemen voor het bijwonen van het onderzoek. Na dit onderzoek kan de kinderoefentherapie starten. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Kinderoefentherapie

Jill Damen
Kinderoefentherapeut
iMotoriek
Langstraat 11
3162 WC  Rhoon
T: 085-8769716
E: jill.damen@imotoriek.nl
I:  www.imotoriek.nl

snorkels

KindeRdam

Een speelse voorbereiding op het basisonderwijs, Peuterspeelgroep Snorkels:
Voor veel peuters is de peuter(speel)groep de plaats waar zij voor het eerst in een grote groep zijn met andere peuters en andere volwassenen dan hun ouders. Het is vaak een grote stap: weg uit de veilige omgeving van thuis. Samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden, luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en spelletjes doen. Er is zoveel te doen en te leren!

 Peuteropvang 2 -4 jaar PSG Snorkels
Lengweg 146
3192 BM Rotterdam-Hoogvliet

 

KindeRdam biedt ook dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Hele dagopvang voor ouders die werk of studie willen combineren met de zorg voor hun kinderen.

KDV Druppels
Gebbeweg 16
3192 GE Rotterdam-Hoogvliet

Bent u op zoek naar voor- of naschoolse opvang? Of wilt u opvang tijdens schoolvakanties of schoolsluitingsdagen? Kom dan de wereld ontdekken op:

BSO Buffer
Aalreep 16
3192 SE Rotterdam-Hoogvliet

 BSO Buffer, daar valt écht wat te beleven. Omdat we het bij KindeRdam belangrijk vinden dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat zij hun talenten ontplooien en hun wereld vergroten. Kortom, dat zij op ontdekkingsreis kunnen gaan. Wij noemen dat BSO Belevenis!

Op BSO Buffer bieden we daarom elke week een gevarieerd programma boordevol activiteiten. Van sport en spel tot creatieve expressie.

Daarnaast verzorgen we regelmatig extra workshops waar kinderen zich voor in kunnen schrijven. En dat doen ze graag. Want wie wil er niet hoelahoepen, freerunnen, bootcampen, animaties maken of toneellessen volgen?

 

Informatie over de peuterspeelgroepen, kinderopvang of buitenschoolseopvang:

Ga naar www.kinderdam.nl of neem contact op met onze afdeling Klantadvies:

T: 010 443 00 33
E: klantadvies@kinderdam.nl
I: https://www.kinderdam.nl/

Wijkteam
Heeft u in uw leven veel problemen tegelijk? Komt u er zelf of met de hulp van uw omgeving niet meer uit? De VraagWijzer, het Centrum voor jeugd en gezin (CJG), de schoolmaatschappelijk werker of uw huisarts kunnen u doorverwijzen naar het wijkteam.Het wijkteam is een team van hulpverleners van de gemeente Rotterdam. Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Het wijkteam kent de eigen wijk goed: de problemen, maar ook de oplossingen. In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners. Ze weten bijvoorbeeld veel over:

 • jeugdhulp en hulp bij opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • volwassenen en kinderen met een beperking
 • huiselijk geweld
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ouderen
 • verslavingen

Een medewerker van het wijkteam komt bij u thuis. Samen bekijkt u wat het probleem precies is en welke oplossingen er zijn. De wijkteammedewerker kijkt wat u zelf kunt en of iemand in uw omgeving u kan helpen. Vaak biedt het wijkteam zelf hulp. Maar het wijkteam kan ook speciale (jeugd)hulp of langdurige ondersteuning inschakelen.Vaak wordt de wijkteam-medewerker die als eerste contact legt met uw gezin, de coach. Hij of zij is de contactpersoon voor uw gezin en voor eventuele andere hulpverleners.

Vraagwijzer Hoogvliet
Rijkeeplein 3 3191 VD Rotterdam
I: https://www.rotterdam.nl/locaties/vraagwijzer-hoogvliet/
T: 14 010 of bel: de informatie- en advieslijn van CJG Rijnmond: 010 – 20 10 110
I: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams/

 

 

De Rotterdamse Meldcode
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen.

Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht bij (vermoedens van) huiselijk geweld. De volledige tekst en een toelichting zijn te vinden op: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/professionals/werken-met-de-meldcode-en-sisa.html. De stappen zijn vastgelegd in het protocol meldcode, huiselijk geweld & kindermishandeling en is hier terug te vinden

 

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA)
Onze school is aangesloten bij het SISA systeem en kan een melding doen bij SISA. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen en jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem. Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen. Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.

Wat betekent SISA voor u?
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de school en instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp. Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dát u bekend bent bij een organisatie, maar niet waarom.  Het volgende filmpje geeft een goed beeld wat SISA voor u kan betekenen. www.verwijsindex.tv  

Privacy in SISA
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Wie doen er mee?
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA, kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl

Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij SISA via infosisa@rotterdam.nl of 010-4982472

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via deze link te bekijken.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

De school neemt uw privacy serieus. Indien u van mening bent dat we de privacy van u of uw kind onvoldoende waarborgen kunt u dit aangeven via mail: privacy@bsdetuimelaar.nl