Ouders

Ouder
betrokkenheid

Medewerker ouder
betrokkenheid

Onze medewerker ouderbetrokkenheid is Hülya Yurdakul-Gönül. Zij bevordert het contact tussen ouders, leerlingen en school door het geven van informatie, voorlichting en het ondersteunen van leerkrachten. Daarbij is ze aanwezig bij de koffieochtenden en organiseert ze verschillende activiteiten in de ouderkamer. In de nieuwsbrief van de school en via Parro wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Graag tot ziens in de ouderkamer!

Koffieochtend

In onze school is een sfeervolle ontmoetingsplek ingericht waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Alle ouders zijn gedurende het hele jaar op maandag en donderdag tussen 8.30 uur en 09.00 uur van harte welkom in de ouderkamer. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen ouders elkaar treffen en ontstaan er contacten tussen ouders en school, maar ook tussen ouders onderling. Wij vinden het belangrijk dat de school en de ouders goed op elkaar aansluiten. Kinderen ontwikkelen zich beter als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar in de school.

Activiteiten

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten zijn bedoeld voor alle ouders van de Tuimelaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en met elkaar gesproken over onderwerpen die met opvoeding, onderwijs en gezondheid te maken hebben. Ook worden er medewerkers van externe instanties, zoals de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker, uitgenodigd om met de ouders in gesprek te gaan.

Bijeenkomsten voor ouders van groep 1, 2 en 3

In de ouderkamer worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders die kinderen hebben in de groepen 1, 2 en 3. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders informatie over de lessen die hun kind krijgt. Deze onderwijsondersteunende bijeenkomsten bevatten leuke spelideeën die goed aansluiten bij het onderwijs aanbod uit de klas.

Taallessen

Ieder jaar worden er in de ouderkamer taallessen voor volwassenen georganiseerd. Deze lessen worden verzorgd door NLTraining. Dit jaar worden de taallessen op de dinsdag- en donderdagochtend gegeven. Mocht u hier ook aan willen deelnemen, dan kunt u contact opnemen met Hülya.

Ouderarena

We stellen de mening van onze ouders erg op prijs, vandaar dat we graag met ouders in gesprek gaan door middel van een ouderarena. Bij een ouderarena nodigen we een klein, willekeurig gekozen groepje ouders op school uit. De ouders gaan, onder begeleiding van een gespreksleider, in gesprek over een vooraf vastgesteld onderwerp. De ouders zitten in de zo genoemde ‘binnenkring’ en de leerkrachten zitten in de ‘buitenkring’. De leerkrachten in de ‘buitenkring’ mogen niet reageren of deelnemen aan dit gesprek. In het begin is dit wat onwennig, maar deze onwennigheid verdwijnt naarmate het gesprek vordert. Aan het eind van het gesprek wordt het gesprek samengevat door de gespreksleider en mag de ‘buitenkring’ enkele verhelderingsvragen stellen. Op deze manier vragen we ouders om feedback op bestaande zaken of hun mening over nieuwe plannen. We streven ernaar om in ieder geval 1 keer per jaar een ouderarena te organiseren.

Medezeggen
schapsraad

Wat is de
medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door ouders en personeel. Dit orgaan spreekt zowel namens ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur en schooldirectie doet. Het doel is dat de leden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school en hebben op specifieke punten advies- dan wel instemmingsrecht. De directie zorgt voor een goede informatievoorziening, zodat de MR over de juiste informatie beschikt om advies of instemming te kunnen geven. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Tijdens elke vergadering worden er notulen gemaakt. Zodra de notulen in de MR zijn vastgesteld, worden deze op de website geplaatst. Via downloads kunt u alle notulen van dit jaar vinden. Hier kunt u ook meteen het jaarverslag van de MR vinden. Wilt u oude notulen of jaarverslagen terugkijken? Neem dat contact op met MR.

Leden

De omvang van de medezeggenschapsraad is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Daarbij moeten het aantal ouders en het aantal personeelsleden gelijk zijn aan elkaar. Door middel van verkiezingen worden zowel ouders als leerkrachten verkozen. Komend schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende leden:

 • Suki Mariana (moeder van Jay)
 • Goldy Bouckaert (moeder van Jaémian)
 • Kim Verboom (onderwijsassistent kleuters)
 • Linda Noordzij (intern begeleider)

Vergaderingen

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden in de nieuwsbrief en op de website aangekondigd. Dit schooljaar wordt er op de volgende data van 18.30-20.30 vergaderd:

 • 19 september 2023
 • 21 november 2023
 • 30 januari 2024
 • 19 maart 2024
 • 14 mei 2024
 • 18 juni 2024

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar mr@bsdetuimelaar.nl.

Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een groep actieve ouders die, samen met onze medewerker ouderbetrokkenheid Hülya, zorgt voor het regelen van leuke activiteiten tijdens de verschillende feesten en evenementen. De ouderraad zorgt ervoor dat de school steeds weer leuk versierd wordt. Ook komen ze met voorstellen omtrent de schoolfotograaf en het schoolreisje. De ouderraad doet aan scrummen. Maandelijks komen ze bij elkaar om via een soort bordsessie de voortgang en de vervolgacties te bespreken. Hierdoor is er voldoende tijd om ook rustig een kop koffie met elkaar te drinken.

We zijn natuurlijk ontzettend blij met deze actieve ouders, want samen zorgen we ervoor dat de Tuimelaar een hele fijne plek is om te zijn!

Leden

De leden van de ouderraad zijn ouders van kinderen die op de Tuimelaar zitten. Voor dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

 • Dania Abou (moeder Line)
 • Ron Paans (vader Amilyah)
 • Siham Bensalah (moeder Diyan en Sirac)
 • Sara Rashidi (moeder Ali en Nicky)
 • Donne Fräser (moeder Evora)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de ouderraad? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar or@bsdetuimelaar.nl.

Ziekmelden, leerplicht en verzuim

Ziekmelding of andere afspraak

Wanneer uw kind ziek is, graag telefonisch melden bij de conciërge voor 8.30 uur via het telefoonnummer van de school 010-4165392 en dan te kiezen voor optie 1.

Plan de medische afspraken, zoals tandarts of dokter, zo veel mogelijk na schooltijd. Als dit echt niet anders kan, graag zo snel mogelijk mondeling, per briefje, telefonisch of per mail bij de leerkracht melden.

Te laat

De school gaat om 8.20 open en er wordt van de kinderen verwacht dat zij om 8.30 in de klas aanwezig zijn. Op deze manier kan de leerkracht de dag in alle rust beginnen en missen de kinderen geen (delen van) lessen. Wanneer een kind na de tweede bel de klas binnenkomt, zal de leerkracht dit in ons administratiesysteem registeren. Wij zijn verplicht actie te ondernemen bij herhaaldelijk te laat op school komen. Meer hierover kunt u vinden in ons protocol verzuim.

Leerplicht

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar en is landelijk wettelijk geregeld. De intentie van de wet is de verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen en niet bij de school. U heeft namelijk wettelijk de plicht ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt. Daarnaast heeft het kind het recht onderwijs te ontvangen dat wordt aangeboden.

Wij zijn verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. De leerplichtambtenaar maakt van ongeoorloofd verzuim een proces verbaal op, wat kan leiden tot een aanzienlijke boete. Onze ervaring is dat de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam streng toeziet op de naleving van de wet.

Van deze leerplicht kunt u alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden ontheffing krijgen. Wij gaan zorgvuldig met onze taak om en handelen volgens de intentie van de wet. Twijfelt u of uw verzoek strookt met de leerplichtwet, informeer dan bij de directie. Een goed gesprek voorkomt een hoop narigheid.

Verlofaanvraag

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen bij uitzonderingen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Wilt u extra verlof aanvragen, neem dan contact op met de (adjunct)directeur van de Tuimelaar. Hij zal, met inachtneming van wet- en regelgeving, een beslissing nemen bij aanvragen tot en met tien dagen extra verlof. U kunt hier het aanvraagformulier verlof < 10 dagen vinden.

Indien u elf dagen of meer extra verlof wilt aanvragen, zal Ruud van Orsouw, de directeur van de Tuimelaar, uw aanvraag naar de leerplichtambtenaar doorsturen. De leerplichtambtenaar heeft in dit geval beslissingsbevoegdheid. U kunt hier het aanvraagformulier verlof >10 dagen vinden.

Let wel op: in beide gevallen kan het proces een aantal weken in beslag nemen. Regel de verlofaanvraag dus ruim van tevoren!

Ouderbijdrage

Hoewel het onderwijs in Nederland gratis is, vragen we u toch om op vrijwillige basis de ouderbijdrage van €55,- euro per jaar te betalen. Hiervan is €25,- voor het schoolreisje en €30,- voor activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het voorleesontbijt, de meester- en juffendag, Kerst en Pasen.

De betaling van de ouderbijdrage van €55,- loopt via Wiscollect. Dit is een systeem waar wij op school mee werken. Als er niet in één keer betaald kan worden, kan er een betalingsregeling afgesproken worden. Deze afspraak maken we wel graag al aan het begin van het schooljaar.

Aanmelden

Informatie aanmelden groep 1 

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  

Stappen voor het aanmelden 

Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt met de directie een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Klik op de knop ‘afspraak maken’ of bel ons op.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, vullen we samen het aanmeldingsformulier in. De informatie die u ons geeft, gebruiken we om goed te kunnen bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.   

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. Binnen 6 weken krijgt u van ons te horen of we uw kind kunnen inschrijven . We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoogvliet-rotterdam/11019/de-tuimelaar/  

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om te beslissen of we uw kind kunnen inschrijven. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.   

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn. Als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen. Wij hebben echter geen zorgplicht als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.   

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig; we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is, schrijven wij uw kind definitief in.